Drodzy Uczniowie!
19 października Towarzystwo Przyjaciół Łazisk obchodzi swoje 35- lecie istnienia. Z tej okazji, Samorząd Uczniowski ogłasza szkolny konkurs literacki na wiersz dotyczący naszego miasta. Wiersz powinien zawierać odniesienia do historii i współczesności Łazisk oraz naszej szkoły. Zwycięski wiersz zostanie dostarczony Towarzystwu Przyjaciół Łazisk oraz umieszczony 19. 10. br. w Kapsule Czasu za Urzędem Miejskim.


REGULAMIN  KONKURSU NA WIERSZ O ŁAZISKACH
Konkurs adresowany jest dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy.
Cele konkursu:
    • podtrzymywanie i upowszechnianie lokalnego patriotyzmu,
    • poszerzanie wiedzy na temat historii Łazisk,
    • pielęgnowanie wartości i przynależności do swojej „małej ojczyzny”,
    • rozwijanie zainteresowania uczniów poezją oraz zwrócenie uwagi na piękno wierszy,
    • promowanie młodych talentów literackich.


Warunki uczestnictwa w konkursie:
    1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest napisanie samodzielnie wiersza o Łaziskach. Wiersz powinien zawierać odniesienia do historii i współczesności Łazisk oraz naszej szkoły.
    2. Podpisany przez autora (imię, nazwisko, klasa) wiersz należy dostarczyć opiekunom Samorządu Uczniowskiego- p. Joannie Kocima oraz p. Ewelinie Myszor do 3 października br.
    3. Organizatorzy nie wymagają karty zgłoszenia do konkursu. Dostarczenie wiersza jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu, akceptacją regulaminu i zgodą na upublicznienie wiersza oraz umieszczenie w Kapsule Czasu.


Kryteria oceniania:
    1. Zgodność treści z tematem oraz założeniami konkursu.
    2. Poprawność językowa.
    3. Pomysłowość i oryginalność.
    4. Zachowanie formy wiersza rymowanego.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników:
    1. Do konkursu powołane zostanie jury w składzie: Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciel języka polskiego.
    2. Konkurs będzie oceniany w kategorii klas IV-VIII. Zostaną wyłonione I, II, III miejsce oraz wyróżnienie.
    3. Nagrodą za zdobycie I miejsca będzie otrzymanie oceny celującej z języka polskiego oraz historii, za zajęcie II, III miejsca lub wyróżnienia – otrzymanie oceny bardzo dobrej z języka polskiego i historii.
    4. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w dniu 9.10.br.
    5. Wiersze wszystkich uczestników zostaną umieszczone na tablo na terenie szkoły, zaś wiersze laureatów opublikowane na stronie internetowej szkoły wraz z artykułem o konkursie.
    6. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają również dodatnie punkty z zachowania.
    7. Organizatorzy: mgr Joanna Kocima, mgr Ewelina Myszor


Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w konkursie!