Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu.

Dzieci spoza obwodu mogą zostać przyjęte na pisemny wniosek obojga rodziców/prawnych opiekunów, w przypadku wolnych miejsc.

Dla dzieci spoza obwodu jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.
Terminarz rekrutacji:

  • od 30 maja do 6 czerwca br. do godz.15.00 - składanie wniosków przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 20 czerwca 2023r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do kl.1 w SP1
  • 21 czerwca-23 czerwca 2023 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do kl. 1 w SP1, w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 27 czerwca 2023r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych kl. 1  w SP1

Sekretariat szkoły jest czynny w dni robocze w godz. 7.00-15.00, telefon kontaktowy do sekretariatu szkoły 32 2241 044.

 

W dniu15.05.2023 r. odbyły się zawody powiatowe w piłce nożnej dziewcząt w kategorii młodzieży szkolnej. Po rozegraniu niezwykle emocjonujących meczów poznaliśmy zespół, który awansował do dalszego etapu rozgrywek. Były to  dziewczęta z SP1 Łaziska Górne.

Upowszechnianie czytelnictwa oraz podniesienie jego poziomu wśród uczniów, uczenie aktywnego odbioru literatury, pielęgnowanie kultury języka ojczystego, rozwój zainteresowania poezją i prozą a także kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży- takie cele przyświecały organizatorom Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania, Szkole Podstawowej nr 10 z Orzesza- Woszczyc.

W dniu 10 maja br. w naszej szkole odbył się Miejski Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny pt. „Żyj w zgodzie z przyrodą” . W konkursie wzięli udział uczniowie  łaziskich szkół. Każdą szkołę reprezentowała drużyna, w skład której wchodzili uczniowie klas pierwszych  i drugich. Drużyny odpowiadały na pytania z wiedzy przyrodniczo-ekologicznej  oraz wykonywały zadania sprawnościowo-wiedzowe. Ocenie podlegały również wykonane przez uczniów plakaty związane z tematyką konkursu.

9.05.br w SP1 odbył się XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej przeznaczony dla uczniów klas 1-3. Organizatorami konkursu były: p. Monika Roterman, p. Ewelina Myszor oraz p. Monika Dawidowska-Lupa. I tym razem nie zabrakło uczestników. Do konkursu przystąpiło trzynastu młodych Europejczyków, którzy doskonale radzili sobie z zagadnieniami na temat Unii Europejskiej. Każdy z nich posiadał ogromną wiedzę, prześcigając się na poszczególnych etapach konkursu. Prace konkursowe sprawdzane były przez jury, w skład którego wchodzili: Radna Miasta p. Olga Dębska, nauczyciel SP1 p. Michalina Stolarczyk oraz logopeda SP1 p. Katarzyna Kuźnik.

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzimy trzy ważne święta:
Święto Pracy - 1 Maja
Dzień Flagi - 2 maja
Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

W związku ze świętami majowymi  gościliśmy w  naszej szkole  niezwykłego gościa, ppor. Krystiana Bacę szefa sekcji promocji  Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tychach. Pan podporucznik przybliżył dzieciom historię świąt majowych oraz przypomniał symbole narodowe. Jednak ciekawość uczniów zdecydowanie skierowała się na pracę, jaką wykonuje żołnierz.

20 kwietnia odbył się szkolny konkurs ,,Mały Europejczyk" dla klas I-III. W trakcie konkursu uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę o krajach Unii Europejskiej. Test był podzielony na kategorie klas I-III, które zawierały pytania otwarte oraz flagi. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na powyższy temat. Organizatorzy zweryfikowali wiedzę i tak wyłonili zwycięzców.